Entreprise

Bygge- og anleggsbransjen utgjør en stor og viktig del av næringslivet og involverer mange aktører, fra byggherre og entreprenører til prosjekterende, andre rådgivere og myndighetene. Det er ofte snakk om omfattende og langvarige kontraktsforhold med store kontraktssummer. Entrepriseretten spenner over et stort fagområde, med mange ulike rettskilder som de privatrettslige standardkontraktene (NS), plan- og bygningsreglene, HMS-regelverket, og en mengde bygningstekniske bransjenormer og krav. Utfordringer kan oppstå på flere stadier i prosessen, fra anbuds og kontraktsinngåelse til sluttoppgjør og eventuell etterfølgende rettstvist.

Vårt advokatteam innen entreprise bistår i alle typer entrepriseoppdrag, og vi bistår både byggherre, entreprenører og prosjekterende. Vi har bred erfaring innen rådgivning i alle byggeprosjektets faser og prosederer mange saker for domstolene årlig. Våre advokater har inngående bransjekunnskap, og vårt hovedmål er alltid å bidra til at konflikter unngås gjennom å bistå med tydelige råd, gode kontrakter og en ryddig håndtering underveis. Dersom tvister ikke løses gjennom forhandlinger, har vi også bred prosesserfaring med alt fra mindre rettssaker om eneboliger og småbygg til større og langvarige rettsprosesser med mange aktører som angår omfattende byggeprosjekter i flere trinn, og som reiser omfattende og kompliserte faktiske og rettslige problemstillinger.  Om nødvendig samarbeider vi også med firmaets advokater innen øvrige fagområder, som for eksempel skatt/avgift og arbeidsrett.

Vi bistår blant annet med:

 • Anbudsprosesser
 • Utforming av kontrakter
 • Rådgivning knyttet til standardkontraktene (NS 8405, 8407)
 • Rådgivning knyttet til prosjekterings- og rådgivningskontrakene (NS 8401 – NS 8404)
 • Internasjonale entrepriseavtaler (FIDIC)
 • Løpende bistand under prosjektgjennomføringen
 • Bistand ved endringshåndtering
 • Sluttoppgjørsforhandlinger
 • HMS/SHA og arbeidsmiljø
 • Offentligrettslige regler (PBL, SAK, TEK, Byggherreforskriften m.v.)
 • Forholdet til myndigheter (Plan og Bygningsetaten, Byggetilsynet, DIBK og Arbeidstilsynet)
 • Tvisteløsning og prosess

Kontaktpersoner

Marcus C. Lindstrøm
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 78 981
Lars-Henrik Winsnes Berg
Advokat | Partner
Mobil : +47 412 18 157
Christoph Morck
Advokat | Partner
Mobil : +47 452 18 904
Thomas Andersen
Advokat | Partner
Mobil : +47 909 00 052
Eirik Espenes
Advokat | Partner
Mobil : +47 988 36 840