Høyesterettsdom bidrar til effektivisert utvikling av fast eiendom

Jordskifteretten fikk gjennom jordskifteloven fra 2016, utvidede rettigheter sammenliknet med tidligere rettstilstand. Likevel virker det som både eiendomsutviklere og advokater undervurderer jordskifterettens rolle som problemløser ved utjenlige eiendomsforhold.

Jordskifteretten kan, med sin brede kompetanse, være en svært effektiv mekanisme for tvisteløsning i saker der areal og rettigheter i et område ikke er fordelt på en hensiktsmessig måte.

Jordskifterettens vide kompetanse kommer til uttrykk i jordskiftelovens § 3-4, som fastslår at «jordskifteretten kan forme ut eiendom og alltidvarende bruksrett på nytt.»

Ny dom fra Høyesterett illustrerer jordskifterettens kompetanse

Nylig avsa Høyesterett i dom HR-2023-847-a en avgjørelse som fastslår jordskifterettens kompetanse til å utvide en adkomstvei som del av en jordskifteavgjørelse etter bestemmelsen i § 4-3. Dette innebærer at dersom en utvidelse av en adkomstvei medfører at eiendomsforholdene i et område blir mer hensiktsmessig, så kan jordskifteretten gi utvidelsen, uten at det nødvendigvis må svares et økonomisk vederlag til naboen for det merarealet utvikleren mottar.

Dersom Høyesteretts konklusjon hadde vært motsatt, ville en utbygger i forbindelse med et utbyggingsprosjekt være henvist til ekspropriasjon etter vegloven som en isolert avgjørelse der det skal betales vederlag for ekspropriasjonen.

Det er en forutsetning for at utvikleren kan tilkjennes et merareal etter jordskifteloven at ordningen, også for den som mister arealet, etter jordskifterettens syn totalt sett er like god. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom den som mister arealet tilkjennes noe annet, for eksempel et annet areal tilgrensende sin eiendom, en parkeringsrettighet e.l.

Også for fordeling av sakskostnadene i en jordskiftesak innebærer Høyesteretts avgjørelse en endring da hovedregelen i avgjørelser etter jordskifteloven er at kostnadene skal deles mellom partene etter den nytten de har av saken. I en ekspropriasjonssak etter vegloven er det den som krever ekspropriasjon som skal dekke kostnadene.

Høyesterett støtter gjennom avgjørelsen oppunder jordskifteinstituttets funksjon som en praktisk domstol, som muliggjør en effektiv bruksordning mellom eiendommer.

Hvilke fordeler kan jordskifteretten gi?

Jordskifteretten er et effektivt verktøy for å sikre en effektiv løsning på utjenlige eiendomsforhold.

Som eksempel kan en jordskifteordning bidra til å innfri mange krav nedfelt i reguleringsplan, herunder veiretter, bruksretter og arealutnyttelse, mot at utvikler gir de tilgrensende eiendommer andre rettigheter for å avhjelpe mangler ved disse eiendommene.

I tillegg er jordskifteavgjørelser normalt langt mindre kostnadskrevende enn tvistesaker for de alminnelige domstolene, som bidrar til å holde totalkostnadene i prosjektet nede, slik at marginene i prosjektet blir bedre.

Dersom to parter har søkt å finne en minnelig løsning, kan også jordskifteinstituttet være en effektiv måte på å sette forliksløsningen ut til en tredjepart.