Entreprise, bygg og anlegg

Årlig investerer Norge om lag 440 milliarder i bygg og anlegg, og næringen er en av landets største. Store prosjekter og høy aktivitet bidrar også til at utenlandske aktører velger å satse i Norge. I dette konkurransepregede markedet bistår våre entrepriseadvokater både norske og utenlandske entreprenører, byggherrer, prosjekterende og rådgivere i alle faser av et bygge- eller anleggsprosjekt, fra anbudsstadiet til prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og i tvister.

Byggeprosjekter kan være omfattende med langvarige kontraktsforhold og store kontraktssummer hvor mange aktører er involvert. Vi er godt kjent med de utfordringer som kan oppstå i bygge- og anleggsprosjekter, og har bred erfaring med å gi tydelige råd i alle faser av et prosjekt. Dersom tvister ikke løses gjennom forhandlinger, har våre advokater betydelig prosedyreerfaring og fører mange saker for domstolene hvert år.

Vi har inngående bransjekunnskap og lang erfaring med å rådgi norske og utenlandske aktører i bygge- og anleggsbransjen. I noen prosjekter oppstår juridiske problemstillinger som krever advokater med annen kompetanse, for eksempel innen eiendom, arbeidsrett eller skatt og avgift. Vi er organisert for å jobbe tverrfaglig og på denne måten får våre klienter til enhver tid den beste tilgjengelige ekspertisen.

Brækhus har en sterk internasjonal tilstedeværelse. Gjennom våre medlemskap i de internasjonale advokatnettverkene Meritas Law Firms WorldwideAndersen Global og Crowe Global har vi mulighet til å bistå våre klienter på tvers av landegrenser.

Eksempler på hva vi bistår med

 • Tvisteløsning og prosess
 • Sluttoppgjørstvister
 • Kontraktsutforming
 • Løpende bistand under prosjektgjennomføringen
 • Bistand ved endringshåndtering
 • Rådgivning knyttet til standardkontraktene (NS 8405, NS 8407)
 • Rådgivning knyttet til prosjekterings- og rådgivningskontraktene (NS 8401 – NS 8404)
 • Anbudsprosesser
 • Internasjonale entrepriseavtaler (FIDIC)
 • HMS/SHA og arbeidsmiljø
 • Offentligrettslige regler (PBL, SAK, TEK, Byggherreforskriften m.v.)
 • Forholdet til myndigheter (Plan og Bygningsetaten, Byggetilsynet, DIBK og Arbeidstilsynet)