Fiskeri og havbruk

Fisk og annen sjømat er etter olje og gass, Norges viktigste eksportinntekt. Innenlands utgjør sjømatnæringen en økende andel av konsumet fra dagligvare, hoteller og restauranter. Bransjen er gjennomregulert og følges tett av myndighetsorganer. 

Brækhus har fulgt næringen i mange år og har kompetanse både innen nasjonal og internasjonal regulering, og de juridisk-kommersielle forhold. Vi kjenner kvotesystemet for fiskeri og fangst, reguleringen av distribusjonskanalene og foredlingsindustrien mot butikk/sluttbruker inngående og har rådgitt aktører på alle ledd i omsetningskjeden. Vi bistår med kontraktsforhandling og –utforming overfor kunder og leverandører, samarbeidsprosesser, oppkjøp og fusjoner og myndighetskontakt ved regulatoriske endringer eller nye løyvebehov.

Vi bistår blant annet med:

  • Tolkning og forståelse av regelverk
  • Myndighetskontakt
  • Kontraktsforhandlinger
  • Byggekontrakter av fartøy
  • Konsesjoner
  • Transaksjoner
  • Skatte- og avgiftsrettslig rådgivning
  • Styrearbeid
  • Tvister

Kontaktpersoner

Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395