Nye regler om innleie fra bemanningsforetak fra 1. april 2023

Nye regler om innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak for midlertidig arbeid er vedtatt av Stortinget.

Det er vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. Formålet med innstrammingene er å minimere bruken av bemanningsforetak og å sikre hele og faste stillinger basert på et topartsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Endringene underbygger hovedregelen i arbeidsmiljøloven om at arbeidstakere skal ansettes fast.

Lovendringene trer i kraft 1. april 2023, men med en tremåneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter.

Følgende endringer er vedtatt:

 • Hovedregelen er at det ikke lenger er anledning til å engasjere personell fra bemanningsbyråer, dersom «arbeidet er av midlertidig karakter».

Ved midlertidig behov for arbeidskraft (f.eks. sesongarbeid), vil det være mulig å leie inn midlertidig dersom det foreligger avtale med fagforeningens tillitsvalgte som tillater midlertidig ansettelse fra bemanningsbyråer. Slike avtaler vil kun være aktuelle for selskaper som er bundet av tariffavtaler med fagforeninger av en viss størrelse.

 • Det vil fremdeles være anledning til midlertidig innleie av helsepersonell på bestemte vilkår.
 • Det vil være unntak for innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i et klart avgrenset prosjekt. Dette i henhold til en nærmere vurdering.
 • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, har rett til fast ansettelse i innleievirksomheten (uavhengig innleiegrunnlag)
 • Skillet mellom innleie og entreprise tydeliggjøres. Departementet vil utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise.
 • Arbeidstilsynet gis et utvidet ansvar for å føre tilsyn med at reglene overholdes.

Merk at innleie fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie av arbeidskraft (produksjonsbedrifter), ikke påvirkes. Det vil si virksomheter som har overskudd av arbeidskraft, men som ikke har som formål å drive med utleie. Det er visse kriterier som må være oppfylt og hver enkelt sak må vurderes nøye før innleie fra slike selskaper.

Videre vil det fortsatt være mulig å benytte seg av entrepriser (oppdragsavtaler). Lovendringene bringer også en klargjøring av den rettslige avgrensningen mellom innleie og entreprise. Nye tilleggselementer må vurderes i forbindelse med spørsmålet om man står overfor innleie av ansatte eller en entreprise. Reglene er ment å ta sikte på at flere tilfeller betraktes som innleie enn tidligere.

Endringene har ikke til formål å introdusere nye reguleringer for å fastsette hva som anses som et bemanningsforetak i seg selv. Per i dag, i tillegg til typiske selskap som kun driver med utleie, vil selskaper som har sin hovedinntekt fra utleie av ansatte kunne omfattes. Det samme gjelder selskaper med lenger utleieavtaler og utleie av personell som separat virksomhetsområde.

Endringene vil definitivt skape et behov for å undersøke hvorvidt selskaper som driver med utleie av ansatte kan defineres som bemanningsbyråer eller ikke. Videre vil det være viktig å klargjøre hvorvidt noe anses som innleie, og hvis mulig, hvordan en kan tilpasse avtaler for å unngå slik klassifisering. Fremfor alt må virksomheters ordninger vurderes nærmere i lys av de nye reglene for å avklare forholdene og unngå avbrudd der tidligere brukt personell ikke er i stand til å utføre avtalt arbeid. Endring av modell vil også ha en innvirkning på skattesituasjonen for både selskapet og utenlandske arbeidstakere i Norge.

I hvilke situasjoner vil det være mulig med innleie fra bemanningsforetak?

 • Reelle vikariater, for eksempel i forbindelse med ferieavvikling, permisjon eller sykefravær
 • Praksisarbeid, for eksempel traineer
 • Arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV
 • Arbeid innen organisert idrett
 • Etter avtale med tillitsvalgte, dersom bedriften er bundet av en tariffavtale med fagforening med innstillingsrett

Hvilke alternativer har bedriftene hvis de trenger mer arbeidskraft i en periode?

 • Øke antall faste ansatte
 • Leie inn ansatte fra produksjonsbedrifter
 • Ansette arbeidstakere midlertidig med direkteansettelse i selskapet
 • Dele opp arbeidet ved å inngå entrepriseavtaler med oppdragsgivere

Disse mulighetene må vurderes konkret i hver enkelt individuelle sak.

Bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold

Byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold rammes spesielt hardt av de nye reglene. Det innføres et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i nevnte områder.

Dette innebærer at etter 1. april vil det ikke være noen mulighet for innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i disse områdene hva gjelder bygningsarbeidet. Det gjelder en overgangsperiode på 3 måneder for allerede inngåtte kontrakter her også.

Definisjoner av begrepene «bygningsarbeid» og «byggeplass» er vedtatt i egen forskrift.

Ønsker du å diskutere regelendringene og deres virkning på din virksomhet, så ta kontakt med vårt team.

Hør mer om lovendringen i vår podkast Lovlytt: