Offentlige anskaffelser og konkurranserett

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeider for cirka 600 milliarder årlig. Anskaffelsesregelverket er omfattende, og skal sikre et konkurransedyktig næringsliv og riktig utnyttelse av pengene. Prosedyrefeil kan få betydelige konsekvensene både for oppdragsgiver og tilbyder. Vi bistår både offentlige etater, og offentlige bedrifter og private i offentlige anskaffelser, og vi gir råd om alle sider av konkurranseretten.

Våre advokater kjenner konkurranseretten både i Norge og EU/EØS. Vi har bistår med lempningssøknader til Konkurransetilsynet, fusjonsmeldinger og vi er også blitt oppnevnt som forvalter og overvåker implementeringen av slike tiltak.

Vi bistår klienter med lovlig teknologioverføring og lisensiering, FoU-samarbeid, produksjonssamarbeid og distribusjon/franchise. Videre bistår vi med evaluering av dominerende stilling og misbruksadferd.

Innen offentlige anskaffelser rådgir vi klienter innen alle anskaffelsesformer – fra enkle anbud til eneleverandøranskaffelser og innovasjonspartnerskap. Vi har erfaring med de fleste markeder – fra sikkerhetsanskaffelser hvor konkurransegrunnlaget er delvis unntatt offentlighet og forsvarsanskaffelser, til avanserte innkjøp i helsesektoren og komplekse entrepriser. Vi bistår i alle ledd av prosessen, fra tolkningen av konkurransegrunnlaget til utformingen av siste tilbud. I forføyningsprosesser bistår vi også vinnende leverandør med å støtte oppdragsgiver.

Vi har erfaring med å bruke anskaffelsesreglene og konkurransegrunnlaget som tolkningsmomenter ved etterfølgende kontraktstvister mellom leverandør og oppdragsgiver, både ved endringer i avtalt omfang og volum.

Konkurranserett

 • Konkurranserettslig bistand under kontraktsforhandlinger mellom aktuelle / potensielle konkurrenter
 • Konkurranserettslig kvalitetskontroll av distribusjons- og franchiseavtaler
 • Compliance-trening av salg/innkjøpsorganisasjoner samt andre deler av konsernet med særlig behov for kunnskap om forbudet mot konkurransebegrensende avtaler, eventuelt misbruk av dominerende stilling
 • Bistand under dawn raid fra Konkurransetilsynet samt alle ledd i en pågang fra myndighetene, fra informasjonsforespørsel til søksmål om gyldigheten av overtredelsesgebyr
 • Fusjonsmeldinger og strukturering av informasjonsutveksling i Due Dilligence av konkurrenter

Anskaffelsesbistand til offentlige myndigheter

 • Vurdering av konkurranseform og gjennomføring av leverandørkontakt i forkant av konkurranse for offentlige myndigheter
 • Utforming av konkurransegrunnlag for å optimalisere konkurranse om oppdragsgivers behov
 • Løpende rådgivning under anskaffelsesprosessen
 • Klage- og prosessbistand

Leverandørbistand ved offentlige anskaffelser

 • Tolkning av mulighetsrom i konkurransegrunnlag for norske og utenlandske leverandører
 • Bistand ved tilbudsutforming, avsjekk av kvalifikasjonskrav og utsilingsvilkår
 • Avsjekk av at tilbudet dekker tildelingsvilkårene, forhandlingsbistand
 • Løpende rådgivning under tilbudsprosessen
 • Evaluering av tildelingsbeslutning og begrunnelse
 • Vurdering av forføyningsmulighet og prosess