Trygdemedlemskap – nye forenklede regler for grensekryssende fjernarbeid

En ny avtale om trygdemedlemskap ved grensekryssende fjernarbeid vil tre i kraft fra 1. juli 2023. Denne avtalen, som nå omfatter 11 land, gir blant annet arbeidstakere større mulighet til å utføre arbeid fra hjemmekontoret i hjemlandet uten å bli overført til hjemlandets trygdeordning.

Skrevet av Torbjørn Stokke og trainee Fredrik Heslien.

Ved grensekryssende arbeidsforhold er det nødvendig å avgjøre hvilket lands trygdeordning den ansatte skal tilhøre. Innenfor EU/EØS reguleres dette av rådsforordning 883/2004. Hovedprinsippet er at den ansatte skal være medlem i det landet hvor vedkommende arbeider. Det vil være uheldig å stadig bytte medlemsstat og derfor modifiseres dette prinsippet både for en del kortere utstasjoneringer og for arbeidsforhold hvor man vekselvis arbeider i flere land, såkalt «multistate». Det er den siste regelen som nå får en endring.

Reglene for multistate er slik at hvis arbeidstakeren utfører 25 prosent eller mer av arbeidet i hjemlandet, skal arbeidstakeren være medlem av hjemlandets trygdeordning. Etter at hjemmearbeid har blitt mer vanlig, har denne regelen fått kritikk for å sette grensen for mengden arbeid som arbeidstakeren kan utføre i hjemlandet for lavt.

Under COVID-pandemien ble disse reglene midlertidig myket opp. Mange hadde behov for å jobbe fra hjemmekontor som følge av pandemien og medlemsstatene satte i denne perioden til side bestemmelsene i rådsforordningen og så bort fra endret arbeidsmønster som følge av COVID. Dette innebar at arbeidstakere kunne jobbe mer i hjemlandet uten å bli overført til hjemlandets trygdeordning. Disse midlertidige reglene ble opphevet etter pandemien.

Norge har nå sluttet seg til en ny avtale som blir gjeldende for Norge og de andre signeringslandene fra 1, juli 2023. For tiden er det 11 land som har sluttet seg til avtalen.

Avtalen innebærer at mengden arbeid som arbeidstakeren kan utføre fra hjemmekontor i hjemlandet uten at arbeidstakeren må overføres til hjemlandets trygdeordning har økt. Grensen etter denne avtalen er slik at arbeidstakeren kan være tilknyttet trygdeordningen der arbeidsgiveren holder til så lenge arbeidstakeren utfører under 50 % av arbeidet i hjemlandet. Dette vil kunne åpne opp for flere arbeidsforhold på tvers av landegrensene, og bidra til økonomisk vekst.

Det er noen forhold ved den nye avtalen vi mener norske bedrifter særlig må merke seg.

  • Arbeidstakerens hjemland må ha signert den nye avtalen.
  • Arbeidstakeren og arbeidsgiver må være enige om å benytte denne avtalen.
  • Medlemskap i den norske trygdeordningen gjelder som utgangspunkt fra søknaden mottas av NAV, men kan på nærmere vilkår gis med virkning tilbake i tid.
  • Man kan få avtale om utvidet hjemmekontor for inntil tre år av gangen.

Mer informasjon om den nye avtalen finnes på NAV sine hjemmesider.

Det er viktig å huske på at medlemskapet også påvirker retten til pensjon gjennom selskapets OTP-ordning. Så lenge medarbeideren står i norsk trygd skal vedkommende også være med i norsk tjenestepensjon.

Det er også fortsatt viktig å huske på at dersom man tillater arbeid fra hjemmekontor over tid på inntil 50%, så bør risikoen for at selskapet pådras seg skatteplikt gjennom et fast driftssted vurderes.

Dersom dere har spørsmål til den nye avtalen så ta gjerne kontakt med en av våre eksperter på området.