Bruk av miljømerker i offentlige anskaffelser


1. januar 2017 trådte nytt anskaffelsesregelverk i kraft og ga miljø og menneskerettigheter forhøyet status i offentlige anskaffelser. Regelverket er ment å stimulere etterspørsel av produkter som er produsert med lav-utslippsteknologi, og skal bidra til grønn innovasjon.

Innkjøper kan nå stille krav om tredjeparts-sertifiserte miljømerkede produkter og tjenester. I tillegg kan innkjøper kreve at tilbyder/leverandør skal ha et sertifisert miljøledelsessystem. En slik miljøsertifisering forenkler anskaffelsesprosessen gjennom å stille forutberegnelige krav til miljø i anskaffelsen og skaper dermed trygghet også for leverandørene.

Aktører på begge sider av bordet har hatt utfordringer knyttet til forståelse og bruk av det nye regelverket. Både Svanemerket og DIFI har lansert veiledere om miljøkrav og miljødokumentasjon. Svanemerkets veileder kan leses her.

 

DIFI’s nye veileder om miljøkrav og miljødokumentasjon

DIFI kom i slutten av april ut med en ny og revidert veileder. Difi skriver på sin hjemmeside at den nye veilederen viser hvordan miljømerker, EPDer, miljøsertifiseringer og attester kan brukes for å oppfylle miljøkrav og –kriterier. Veilederen er et supplement til kriterieveiviseren for bærekraftige offentlige anskaffelser som DIFI lanserte 13. mars.

Disse dokumentene inneholder mange nyttige praktiske tips til hvordan kjøpe miljøvennlig, blant annet:

  • Oversikt over hvordan miljøhensyn kan/skal stilles i de ulike delene av anskaffelsesprosessen
  • Sjekkliste på hvordan innkjøper bør gå frem for å stille miljøkrav
  • Sjekkliste med veiledning for vurderingen av hvorvidt og hvordan miljømerker og miljøsertifisering kan brukes
  • Konkrete eksempler på kvalifikasjonskrav, kravspesifikasjoner, tildelingskriterier og kontraktskrav
  • Oversikt over ulike miljømerker
  • EPDer som objektive miljøprofiler

Miljø stiller nye krav til hvordan anbud må utformes og hvordan produktene skal dokumenteres. Stilles det miljøkrav, må leverandøren nå vurdere om man er i stand til å oppfylle kravene fra første ledd av anskaffelsesprosessen, fra tolkningen av konkurransegrunnlaget til utformingen av første tilbud.

 

Brækhus retter fokus mot grønn innovasjon og verdiskapning

Brækhus følger tett med på den grønne rettsutviklingen. Vi bistår både offentlige og private aktører med eksisterende og forventede miljøkrav, og/eller med å implementere bærekraft i sin forretningsvirksomhet. Les mer om vår kompetanse innen grønn juss.

I forhold til offentlige anskaffelser sikrer vi likebehandling og optimal mulighet til å tilpasse leverandørens tilbud under forhandlingsfasen av en anskaffelse, og vi evaluerer tildelingsbeslutningen og innleverer eventuelt midlertidig forføyning for å stanse prosessen dersom tildelingen er feil. Les mer om vår kompetanse innen offentlige anskaffelser.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening