Offentlige anskaffelser og konkurranserett

Salg til det offentlige er en komplisert prosess hvor markedsføring i forkant av kunngjorte konkurranser blir stadig viktigere. Innkjøpssentraler og koordinerte anskaffelser gjør at konkurransene blir stadig større og mer komplekse. Samtidig setter konkurranselovgivningen klare begrensninger for anbudssamarbeid mellom konkurrenter.

Vi bistår oppdragsgiver med klare konkurransegrunnlag og innovative anskaffelsesformer. Leverandører hjelper vi med lovlige samarbeidsmodeller, utforming av tilbud som oppfyller kravspesifikasjonene, forhandlingsbistand og oppfølgning på alle stadier av prosessen – inklusive klage og forføyning.

Brækhus har erfaring innen alle sider av konkurranseretten, både norsk og EØS/EU. Våre advokater har assistert klienter med lempningssøknader for overtredelse av konkurranseretten til Konkurransetilsynet og ESA/Kommisjonen, fusjonsmeldinger, overholdelse av avbøtende tiltak fra Kommisjonen og vi er oppnevnt som forvalter som skal overvåke implementeringen av slike tiltak av Konkurransetilsynet. Vi bistår klienter med lovlig teknologioverføring og lisensiering, FoU-samarbeid, produksjonssamarbeid og distribusjon/franchise. Videre bistår vi med evaluering av dominerende stilling og misbruksadferd.

Innen offentlige anskaffelser har vi rådgitt klienter innen alle anskaffelsesformer – fra enkle anbud til eneleverandøranskaffelser og konkurransepreget dialog – og innen de fleste markeder – fra sikkerhetsanskaffelser hvor konkurransegrunnlaget er delvis unntatt offentlighet og forsvarsanskaffelser til konkurransepreget dialog i helsesektoren og enkle entrepriser. Vi bistår i alle ledd av prosessen, fra tolkningen av konkurransegrunnlaget til utformingen av første tilbud. Vi sikrer likebehandling og optimal mulighet til å tilpasse leverandørens tilbud under forhandlingsfasen og vi evaluerer tildelingsbeslutningen og innleverer eventuelt midlertidig forføyning for å stanse prosessen dersom tildelingen er feil. I forføyningsprosesser bistår vi også vinnende leverandør med å støtte oppdragsgiver.

Vi har erfaring med å bruke anskaffelsesreglene og konkurransegrunnlaget som tolkningsmomenter ved etterfølgende kontraktstvister mellom leverandør og oppdragsgiver, både hva angår endringer i avtalt scope og volum.

Brækhus er anbefalt innen området konkurranserett av blant annet Chambers Europe.

Vi bistår med

Konkurranserett

 • Konkurranserettslig bistand under kontraktsforhandlinger mellom aktuelle / potensielle konkurrenter
 • Konkurranserettslig kvalitetskontroll av distribusjons- og franchiseavtaler
 • Compliance-trening av salg/innkjøpsorganisasjoner samt andre deler av konsernet med særlig behov for kunnskap om forbudet mot konkurransebegrensende avtaler, eventuelt misbruk av dominerende stilling
 • Bistand under dawn raid fra Konkurransetilsynet samt alle ledd i en pågang fra myndighetene, fra informasjonsforespørsel til søksmål om gyldigheten av overtredelsesgebyr
 • Fusjonsmeldinger og strukturering av informasjonsutveksling i DD av konkurrenter

Anskaffelsesbistand til offentlige myndigheter

 • Vurdering av konkurranseform og gjennomføring av leverandørkontakt i forkant av konkurranse for offentlige myndigheter
 • Utforming av konkurransegrunnlag for å optimalisere konkurranse om oppdragsgivers behov
 • Løpende rådgivning under anskaffelsesprosessen
 • Klage- og prosessbistand

Leverandørbistand ved offentlige anskaffelser

 • Tolkning av mulighetsrom i konkurransegrunnlag for norske og utenlandske leverandører
 • Bistand ved tilbudsutforming, avsjekk av kvalifikasjonskrav og utsilingsvilkår
 • Avsjekk av at tilbudet dekker tildelingsvilkårene, forhandlingsbistand
 • Løpende rådgivning under tilbudsprosessen
 • Evaluering av tildelingsbeslutning og begrunnelse
 • Vurdering av forføyningsmulighet og prosess

Kontaktpersoner

Christian Bendiksen
Advokat | Partner | Solicitor (England & Wales)
Mobil : +47 918 52 246
Stein E. Hove
Advokat (H) | Partner
Mobil : +47 412 11 395