Kompromiss fremforhandlet om direktiv for reduksjon av plast i miljøet


28. mai 2018 la EU-kommisjonen frem et forslag om et direktiv om reduksjon av virkningen av visse plastprodukter i miljøet. Forslaget er en del av EU’s strategi for sirkulær økonomi. Ifølge artikkel 1 av direktivet er formålet at det skal bidra til å unngå og begrense miljøpåvirkningen av visse plastprodukter samt å fremme overgangen til en sirkulær økonomi. De nye reglene antas å bidra til å styrke innovasjons- og konkurransekraften for europeisk industri.

Forslaget inneholder ulike virkemidler for å redusere utvalgte produktgrupper av engangsartikler som inneholder plast. Utvalget er gjort på bakgrunn av funn ved strandrydding i Europa som viser at disse utvalgte produktgruppene står for ca 70 % av marin forsøpling. Det er ventet at forslaget vil bidra til en reduksjon av marin forsøpling med 56 %.

For bedrifter som produserer eller importerer plastartikler som omhandlet i direktivet vil forslaget innebære at disse vil måtte gjennomgå og eventuelt endre sine rutiner og måten plastprodukter designes, produseres, brukes og materialgjenvinnes. Det vil derfor være en fordel for de bedriftene som direkte berøres av direktivet å allerede nå starte omstillingsarbeidet. Det er fremdeles usikkert hvilke virkemidler Norge vil innføre innenfor sitt handlingsrom, og direktivet vil derfor også kunne berøre andre type bedrifter. Direktivet antyder dessuten den retningen EU er på vei og er kun en liten del av den mer omfattende strategien for sirkulær økonomi. Det vil derfor være fordelaktig også for andre bedrifter å forberede seg på en omstilling til en sirkulær økonomi.

Forslaget inneholder blant annet følgende bestemmelser:

  • Redusering av forbruk. Krav til nasjonale myndigheter om å oppnå en betydelig reduksjon i forbruk av engangsprodukter av plast som det er stort forbruk av og som ofte ender opp i miljøet (artikkel 4).
  • Forbud mot å sette på markedet enkelte engangs-plastartikler som det finnes gode alternativer for. Forbudet gjelder Q-tips, bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner for drikke og ballongpinner (artikkel 5).
  • Krav til produktdesign for engangs drikkeemballasje (artikkel 6).
  • Krav om tydelig merking av produkter hva gjelder informasjon om avfallshåndtering, negative miljøkonsekvenser og om innholdet av plast (artikkel 7). Merkekravet foreslås for bind, tamponger, våtservietter og ballonger i plast.
  • Utvidet produsentansvar. Produsent/importør av visse plastprodukter vil måtte dekke kostnadene for håndtering av avfallet, inkludert opprydning etter forsøpling (artikkel 8).

Kommisjonen foreslår at tiltakene skal måtte gjennomføres innen to år fra direktivets ikrafttredelse.

Europarådet innledet forhandlinger med Europaparlamentet den 6. november, som endte i en foreløpig avtale 19. desember. Hvis denne avtalen godkjennes av samtlige EU-ambassadører i medlemslandene, kan direktivet bli sendt for godkjenning til Europaparlamentet og deretter tilbake til Rådet for endelig vedtak. Målet er et endelig vedtak før Europaparlamentsvalget mandatperiode utløper i april.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening