Budsjettforlik

I budsjettforliket i Stortinget så er det noen endringer som berører skatt på personer og organisasjoner samt indirekte stimulans for bedrifter, hovedsakelig gjelder dette den omtalte «gründer-pakken» som gjelder opsjoner i arbeidsforhold og verdsettelsesrabatten på el-bilder – i tillegg er det noen mindre endringer.

 

Vi viser til vårt opprinnelige nyhetsbrev. De viktigste endringene er at;

  • Maksimal opsjonsfordel økes fra maksimalt NOK 30 000 (Regjeringens forslag) til maksimalt NOK 500 000,- pr ansatt i løpet av arbeidsforholdet
  • Verdsettelsesrabatten for el-biler reduseres fra 50% til 40% (Regjeringens forslag var at man fjernet verdsettelsesrabatten)
  • Økt maksimalt fradragsbeløp ved gaver til frivillige organisasjoner til NOK 40 000
  • Man øker grensen for når frivillige organisasjoner må betaler arbeidsgiveravgift til NOK 70 000 pr ansatt eller NOK 700 000 pr organisasjon

 

Opsjoner i arbeidsforhold

I dag skattlegges opsjoner som lønnsinntekt på innløsningstidspunktet, altså når opsjonen utøves og den ansatte kjøper aksjer. Senere verdistigning på aksjen skattlegges kun som alminnelig inntekt. Regjerningen ønsker nå å flytte tidspunktet frem til realisasjon av aksjen. Endringen vil innebære utsatt arbeidsgiveravgift for arbeidsgiver og utsatt beskatning for den ansatte. Når aksjen selges, beskattes opsjonsfordelen som lønn, mens en eventuell ytterligere gevinst vil anses om kapitalgevinst. For de tilfellene at verdien reduseres fra tidspunktet for opsjonsinnløsning, vil grunnlaget for lønnsbeskatning begrenses tilsvarende.

Det er flere vilkår og begrensninger for selskapet og den ansatte, bl.a.:

  • Opsjonsfordelen kan maksimalt utgjøre NOK 500 000 pr. ansatt i løpet av arbeidsforholdet (Regjeringens opprinnelige forslag var NOK 30 000 pr ansatt i løpet av arbeidsforholdet). Overskytende må eventuelt skattlegges på innløsningstidspunktet som lønnsinntekt for den ansatte og arbeidsgiveravgift for selskapet.
  • Selskapet må være i en oppstartsfase: være maksimalt seks år ved opsjonstildeling, ha maksimalt ti årsverk, og årlige driftsinntekter og balansesum på maksimalt kr 16 millioner.
  • Fordelen gjelder for ansatte som tiltrer stilling fra 1. januar 2018 og arbeider i minst tre år etter inngåelsen av opsjonsavtalen.

 

Firmabilbeskatning av el-biler

I dag gis det en verdsettelsesrabatt på 50 % av listeprisen ved beregning av den skattemessige fordelen ved å disponere el-bil som firmabil. Regjeringen ville opprinnelig likestille el-biler med andre biler. Dette ble begrunnet med at dagens el-biler har fått en mye bedre standard enn tidligere og at det ikke lenger er behov for å gjøre forskjell.

Budsjettforliket endte med en at verdsettelsesrabatten endres fra 50% til 40%

 

 

Vi i Brækhus mener at dette er godt nytt for næringslivet. Oppstartsbedrifter kan nå tilby en mer reell opsjonspakke ved å tilby en bedre gulrot enn de opprinnelige NOK 30 000. Videre mener vi endringen av fradraget for gaver til frivillige organisasjoner fort kan medføre høyere kapitaltilflyt til frivillige organisasjoner noe som formodentlig vil være samfunnsmessig nyttig. En av sakene som har vært debattert en del er fjerning av den såkalte «maskinskatten» (eiendomsskatt på verk og bruk, dvs produksjonsanlegg) – det gjøres ingen endringer i Regjeringens forslag og eiendomsskattegrunnlaget vil dermed synke for en del virksomheter (som fører til mindre skatteinngang for en del «industri-kommuner». Det uttales imidlertid at de kommunene som rammes skal kompenseres på annen måte. At den omtalte «maskinskatten» fjernes må også regnes som positivt for næringslivet.