Viktige endringer i varslingsreglene

Stortinget har i dag vedtatt nye regler om varsling. Blant endringene og de nye bestemmelsene vi får i arbeidsmiljøloven kan nevnes at arbeidsgivers plikter for å følge opp varsling skjerpes, varslere får styrket vern, og mange arbeidsgivere må revidere varslingsrutinene sine.

Her får du en oversikt over de viktigste endringene og hva de betyr for deg som er arbeidsgiver.

På slutten av nyhetsbrevet vil du også finne en invitasjon til et webinar der vi går grundigere gjennom alle endringene som arbeidsgivere må kjenne til.

Loven får en definisjon av begrepet «kritikkverdige forhold»

Varslingsreglene gir ansatte en rett til å si fra om «kritikkverdige forhold». Mange har vært usikre på hva som menes med «kritikkverdige forhold». Nå vil arbeidsmiljøloven bli enklere å forstå ved loven gir en definisjon av begrepet. I den nye bestemmelsen vil det hete at:

Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære

  1. a)         fare for liv eller helse
  2. b)         fare for klima eller miljø
  3. c)         korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  4. d)         myndighetsmisbruk
  5. e)         uforsvarlig arbeidsmiljø
  6. f)         brudd på personopplysningssikkerheten.

Arbeidsgivers pålegges aktivitetsplikt ved varsling

Fram til nå har det ikke vært noen klar lovbestemmelse som sier noe om hvilken plikt arbeidsgiver har til å følge opp et varsel. Dette er nå endret. I den nye bestemmelsen i arbeidsmiljølovens § 2A-3 heter det at:

«Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt.»

Med denne nye bestemmelsen får vi en helt annen klargjøring av hva arbeidsgiver plikter å foreta seg når man mottar et varsel. Det stilles altså eksplisitt krav om at at arbeidsgiver må sette inn tiltak for å undersøke varselet. Videre kreves det at undersøkelsen iverksettes innen rimelig tid.

Arbeidsgivers plikt til å verne den ansatte 

Et sentralt formål med varslingsreglene er å sikre at de som opplever kritikkverdige forhold i en virksomhet faktisk tør å si fra, samt å verne varslerne. Det er da spesielt viktig at den som har varslet sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Her skjerpes lovteksten, og dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse mot varsleren.

Varslere får utvidede rettigheter til erstatning ved gjengjeldelse

Ansatte som er har opplevd gjengjeldelse etter å ha varslet har lenge kunnet kreve erstatning fra arbeidsgiver etter de vanlige erstatningsreglene. Med de gamle reglene må arbeidstaker bevise at det foreligger skyld hos arbeidsgiver og at gjengjeldelsen har medført et økonomisk tap.

Det innføres nå en rett for arbeidstaker til å kreve erstatning for økonomisk tap uten hensyn til arbeidsgiver skyld. Dette omtales i juridisk terminologi som rett til å få erstatning på «objektivt grunnlag». Med de gamle reglene kunne arbeidstaker få oppreisningserstatning («tort og svie») på objektivt grunnlag. Det nye er derfor at det nå også kan kreves erstatning for det økonomiske tapet den ansatte måtte ha som følge av gjengjeldelse.

Flere får rett til å varsle

I dag er det bare arbeidstakere som er ansatt eller innleid i virksomheten som har rett til å varsle. Med de nye reglene vil varslingsretten utvides til å omfatte andre grupper med tilknytning til et foretak, inkludert elever og studenter, vernepliktige, pasienter, innsatte, og deltakere i arbeidsmarkedstiltak.

Endring i arbeidsmiljølovens formålsparagraf

Til sist skal det også nevnes at arbeidsmiljølovens formålsparagraf endres for å forankre varslingsreglene mer prinsipielt. Dette skjer vet at det den nye § 1-1 bokstav c lest sammen med bestemmelsens første ledd vil lyde.

“Lovens formål er (…) å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten”

Endringen har ikke noen materiell betydning.

Hva betyr endringene for deg som er arbeidsgiver? 

De nye reglene betyr for det første at du på nye må se på virksomhetens varslingsrutiner, og sørge for at de inneholder bestemmelser om hvordan et varsel skal saksbehandles. Videre bør de nye reglene være en god anledning til å sørge for at nøkkelpersoner i virksomheten har grunnleggende kunnskap om varslingsreglene.

Ikrafttredelse

Lovendringene er ikke trådt i kraft ennå. Vi antar at ikrafttredelse blir 1. juli.

Invitasjon til webinar

I dette nyhetsbrevet har vi bare kunnet gi en kort oversikt over de nye reglene. Hvis du ønsker en grundigere gjennomgang av de nye reglene, og få full oversikt over hvilke krav som det nå blir stil til arbeidsgivers oppfølging av varsler, må du få med deg vårt webinar om temaet:

Torsdag 20 juni klokken 10:00 inviterer Brækhus til fag-webinar der du får en praktisk gjennomgang av lovendringene. Webinaret holdes av advokat Eivind Arntsen som jobber mye med store og krevende varslingssaker. Dette blir et praktisk webinar som er laget spesielt med tanke på ledere og HR-ansvarlige.

Det er gratis å delta på webinaret, men registrering er påkrevet

Påmelding til webinaret finner du her