Statsbudsjettet 2019 – Regjeringens rapporteringsdebut etter klimaloven

Klimaloven trådte i kraft 1. januar i år og er gjennomført i norsk rett som svar på Norges plikt til å opprette en nasjonal plan etter Parisavtalen. Ifølge klimaloven § 6 skal Regjeringen årlig rapportere til Stortinget om arbeidet for å nå klimamålene. Mandag denne uken ble statsbudsjettet for 2019 lagt frem av Regjeringen og som en del av Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon redegjør Regjeringen for første gang etter klimaloven.

Ifølge loven skal Regjeringen i budsjettet hvert år blant annet redegjøre for utviklingen i utslipp og opptak av klimagasser i Norge, beskrive hvordan Norge kan nå klimamål som nevnt i Klimalovens §§ 3-5 og klimaeffekten av fremlagt budsjett.

Det fremgår av rapporten at utslippene i Norge fortsetter å gå ned. Det viser de foreløpige utslippstallene for 2017 som sammenliknet med 2016 var 1,7 prosent lavere. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte utslipp fra veitrafikken. Samtidig forventes fortsatt nedgang fremover.

Økt fokus på miljø og bærekraft i norsk næringsliv gjenspeiles for øvrig i statsbudsjettet og er forventet å kutte utslipp og stimulere til grønn omstilling, for eksempel ved:

  • Økt budsjett for lavere utslipp
  • Bruken av biodrivstoff med god klimaeffekt skal økes
  • Økt bistand til utviklingspolitikken for klima, miljø og hav
  • Økt bistand til utvikling av miljøvennlig teknologi
  • Lansering av bistandsprogram mot marin forsøpling

Den fullstendige rapporten kan du lese her.

Brækhus er opptatt av en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv og ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret. Som ledd i dette arbeidet vil vi i Det Grønne Hjørnet jevnlig oppdatere våre kunder og lesere på nyheter og saker innenfor skjæringspunktet mellom juss og bærekraft. Våre advokater har bred kompetanse og et brennende engasjement for disse temaene og kan bistå med både utfordringer og mulighetsintervallet som finnes i det grønne skiftet.