NYE CORONA-REGLER FOR ARBEIDSLIVET

Mandag 16. mars 2020 ble det meldt om enighet i Stortinget om en økonomisk krisepakke. For arbeidsgivere er den viktigste regelendringen at arbeidsgiverperioden ved permittering og syke- og omsorgspenger reduseres.

Permittering: Permitterte skal nå sikres full lønn inntil 6 G i 20 arbeidsdager. Arbeidsgiverperioden reduseres derimot fra 15 til to arbeidsdager. Staten betaler den ansattes lønn de resterende 18 arbeidsdagene.

Det er ennå ikke vedtatt fra hvilket tidspunkt arbeidsgiverperioden blir redusert. Det er foreslått at endringene trer i kraft så raskt som praktisk mulig. Frem til endringene er vedtatt, er arbeidsgiverperioden fortsatt 15 dager.

Endringene vil gjelde alle nye permitteringer, inkludert allerede iverksatte permitteringer. Arbeidsgivere som har utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slipper dermed ytterligere lønnspliktdager. Endringene vil i første omgang gjelde til og med 31. oktober 2020.

Ved utløpet av arbeidsgiverperioden må den ansatte søke dagpenger. Det er varslet at de tidligere aktivitetskravene som gjaldt for dagpenger nå vil settes på vent. Samtidig blir dagpengene forbedret og skal dekke 80 % av tidligere lønn opp til 3 G, og deretter 62,4 % av tidligere lønn opp til 6 G. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner).

Eksempel – før regelendringene: Permitteringsvarsel sendes ut 10. mars. Permitteringen ble iverksatt 12. mars. Arbeidsgiver betaler permitteringslønn frem til nye regler trer i kraft. Hvis nye regler trer i kraft torsdag 19. mars, vil arbeidsgiver ha betalt permitteringslønn fra 12. mars til og med 18. mars. De permitterte går deretter over på dagpenger, og de resterende dagene med lønnsplikt etter gamle regler faller bort.

Eksempel – etter regelendringene: Permitteringsvarsel sendes ut 23. mars. Lønnsplikten gjelder i fire dager (to dager varslingsperiode + to dager arbeidsgiverperiode), fra og med 23. mars til og med 26. mars. Staten betaler den ansattes lønn til og med 21. april. Arbeidstaker må deretter søke dagpenger.

Det må fortsatt vurderes konkret om det foreligger grunnlag for forkortet varslingsfrist på to dager. Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger. Videre presiserer NAV at varslingsperioden er kalenderdager, mens lønnspliktperioden er arbeidsdager.

Syke- og omsorgspenger: Også arbeidsgiverperioden ved syke- og omsorgspenger reduseres, fra 16 til tre arbeidsdager. Arbeidsgiver skal dermed kun betale lønn de tre første arbeidsdagene som den ansatte er syk eller oppfyller vilkårene for omsorgspenger. Omsorgspenger gjelder blant annet for foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte barnehager og skoler. Perioden for omsorgspenger dobles fra 10 til 20 dager.

Det er pr. 16. mars 2020 ikke avklart om endringen innebærer at arbeidsgiverperioden anses gjennomført for ansatte som allerede har vært hjemme tre dager eller mer.

Eksempel: En ansatt blir sykmeldt fra og med mandag 23. mars 2020. Arbeidsgiver betaler sykepenger fra og med 23. mars 2020 til og med 25. mars 2020. Deretter betaler NAV sykepengene.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Arbeidsgiveravgift: Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. april 2020 utsettes.

Ikrafttredelse: Endringene er meldt å tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene skjer så raskt NAV har en teknisk løsning på plass. Enkelte av tiltakene krever imidlertid lovendring og må derfor opp til annengangs votering torsdag 19. mars 2020. De omtalte tiltakene er en midlertidig ordning inntil videre.

Ytterligere tiltak: Stortinget har videre bedt regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien.