Med selvstendig næringsdrivende som underleverandører kan du risikere å bli ansett som arbeidsgiver

Nytt vedtak fra Arbeids- og Sosialdepartementet. Tolking av arbeidstakerbegrepet får betydning for bl.a. avgift- og skatterettslige forhold og arbeidsrettslige forhold. Med hensyn til tolkning av arbeidstakerbegrepet, er det sentrale alltid de underliggende reelle omstendigheter, ikke hva partene har benyttet av begreper.

Produksjonsselskapet Eufemia Teater AS satte i 2014 opp musikalen «Skjønnheten og udyret» Selskapet benyttet både egne ansatte og personer som fakturerte sine tjenester gjennom enkeltpersonforetak.  Eufemia Teater AS gikk dessverre konkurs og på konkurstidspunktet skyldte selskapet penger til flere av oppdragstakerne.  Oppdragstakerne hevdet at de i realiteten var midlertidige ansatte i selskapet, og at lønnsgarantien derfor pliktet å dekke det utestående. NAV Lønnsgaranti avslo i oktober 2015 kravet. Avslaget var begrunnet i at kravet ikke var «vederlag for arbeid», med andre ord at oppdragstakerne ikke var å anse som arbeidstakere. Musikernes fellesorganisasjon klaget på vegne av oppdragstakerne på vedtaket til Arbeids- og Sosialdepartementet.

Musikernes fellesorganisasjon vant frem med klagen. Departementet konkluderte i vedtak fra september 2017 med at oppdragstakerne i realiteten var å anse som arbeidstakere.  Departementet uttalte i den forbindelse at begrepet «arbeid i tjenesteforhold»  må forstås likt med begrepet «arbeidstaker» i arbeidsmiljøloven. Departementet la i den nærmere vurderingen spesielt vekt på at klagerne var underlagt Eufemia Teaters ledelse og kontroll. I tillegg la departementet vekt på at driftsmidlene i hovedsak ble skaffet til veie av Eufemia Teater og at den enkelte klager hadde begrenset mulighet til å stille med vikar. Endelig ble det lagt vekt på at klageren i svært liten grad kunne utføre arbeid for andre i perioden klager var engasjert av teateret. Departementet konkluderte på denne bakgrunn med at klagerne i realiteten var arbeidstakere, noe konkursboet for øvrig også hadde lagt til grunn. Vedtaket fra NAV Lønnsgaranti ble derfor opphevet.

Avgjørelsen føyer seg inn i en lang rekke avgjørelser fra domstolene og skattemyndigheter vedrørende arbeidstakerbegrepet. Det sentrale er alltid de underliggende reelle omstendigheter, ikke hva partene har benyttet av begreper. Dersom personen reelt sett er en arbeidstaker, så får dette vidtrekkende konsekvenser. Personen vil da blant annet være beskyttet av arbeidsmiljølovens vernebestemmelser, vedkommende vil ha krav på feriepenger, ha rettigheter til sykepenger etter folketrygdlovens bestemmelser og falle inn under arbeidsgivers yrkesskadeforsikring. Arbeidsgiver vil på sin side ha plikt til å rapportere lønn til skattemyndighetene, sørge for forskuddstrekk, betale arbeidsgiveravgift med mer. Brudd på slike bestemmelser kan som kjent, foruten utløse krav på skatt og avgift, medføre  straff i form av bøter eller fengsel

Dette illustrerer viktigheten av at  foretak som har, eller som planlegger å engasjere, oppdragstakere har et bevist forhold til regelverket. Våre advokater bistår gjerne med å vurdere om en person er å anse som oppdragstaker eller arbeidstaker.