KORONA OG FERIAVVIKLING

Fellesferien nærmer seg med stormskritt, og mye tyder på at også sommeren 2020 vil bli preget av korona-viruset. Da kan det være greit å gjøre seg kjent med hvilke utfordringer som kan oppstå vedrørende ferieavvikling, og hvordan man håndterer disse.

 

Kan arbeidsgiver fritt fastsette når arbeidstaker skal avvikle ferie?

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni – 30. september, jfr. ferieloven § 7 (1). Dette er den perioden på året hvor arbeidstaker har rett til å ta ut hoveddelen av sin ferie. Arbeidsgiver har dermed kun anledning til å bestemme arbeidstakers hovedferie innenfor denne tidsperioden.

Arbeidsgiver kan dermed ikke pålegge ansatte å ta ut hovedferien sin f.eks. i mai, siden dette ikke er innenfor hovedferieperioden. Arbeidstaker kan derimot pålegges å avvikle hovedferien sin i juni, som er innenfor hovedferieperioden.

Reglene om avvikling av hovedferie innenfor hovedferieperioden kan fravikes ved individuell avtale med den ansatte. Arbeidsgiver kan dermed, dersom arbeidstaker samtykker til dette, avtale at hovedferien avvikles f.eks. i mai.

For arbeidstakere som har tiltrådt etter 15. august eller vært i permisjon, gjelder egne regler.

 

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie under permittering?

Innenfor ferielovens bestemmelser kan arbeidstaker pålegges å avvikle ferie i permitteringstiden. Ferie avvikles som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Det betyr at ferien innebærer et avbrudd i permitteringstiden, og at ferieperioden ikke inngår i beregningen av den tillatte permitteringstiden på 26 uker. Ved avvikling av ferie vil arbeidstaker ha rett på feriepenger opptjent i kalenderåret før.

 

Kan arbeidsgiver endre ferien til den ansatte?

Arbeidsgiver kan i medhold av ferieloven § 6 (3) endre tiden for ferieperioden dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

På forhånd skal arbeidsgiver drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Unnlatt drøftelse medfører ikke ugyldighet, men kan etter omstendighetene medføre erstatningsansvar etter ferielovens § 14.

Vær oppmerksom på at når ferietiden er fastsatt, er dette som hovedregel bindende for partene. Vilkårene for å endre allerede fastsatt ferie er strenge, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at vilkårene er oppfylt.

 

Må arbeidsgiver erstatte utgifter som følger av omlegging av ferien?

Arbeidstaker kan kreve erstatning for merutgifter som følger av en omlegging av ferien, forutsatt at merutgiftene kan dokumenteres. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet så vidt de fremstår som nærliggende følger av ferieomleggingen.

Ferieloven gir bare rett til dokumenterte merutgifter og ikke oppreisning, tort og svie eller annen ulempeerstatning av ikke-økonomisk karakter. Slik erstatning kan imidlertid kreves dersom arbeidsgiver eller noen som handler på dennes vegne forsettlig eller uaktsomt unnlater å sørge for at endringen ikke er i samsvar med reglene i ferieloven. I så fall kan arbeidstaker etter omstendighetene tilkjennes erstatning som omfatter det økonomiske tap samt en rimelig erstatning for velferdstap.

 

Kan arbeidstaker avlyse fastsatt ferie på grunn av Covid-19?

Ferieloven åpner ikke for at arbeidstaker egenhendig kan avlyse allerede fastsatt ferie. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker avtaler utsettelse seg imellom.

 

Hva skjer om arbeidstaker blir ilagt karantene mens han eller hun er på ferie?

Karantene under ferieavvikling vurderes på samme måte som annen sykdom som forekommer mens den ansatte avvikler ferien.

 

Har arbeidstaker krav på lønn dersom vedkommende blir satt i karantene i utlandet på ferie?

Arbeidstaker bærer selv risikoen for at han eller hun returnerer til arbeidet rettidig etter avviklet ferie. Arbeidstaker vil kunne ha krav på sykepenger, men ikke lønn.

 

Brækhus Advokatfirma bistår arbeidsgivere nasjonalt og internasjonalt innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

 

22.04.2020