HVEM EIER DEN ANSATTES OPPFINNELSER?

Har du en ansatt som har utviklet en oppfinnelse i forbindelse med arbeidet og er usikker på hvilke rettigheter du har?

I utgangspunktet har den ansatte samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere. På visse vilkår gir imidlertid arbeidstakeroppfinnelsesloven arbeidsgiver rett til å overta eiendoms- eller bruksretten til oppfinnelsen. Loven gjelder kun patentbare oppfinnelser. Det er altså ikke et vilkår at oppfinnelsen faktisk er patentert – at det på et tidspunkt var mulig å patentere, er tilstrekkelig.

Arbeidsgivers adgang til å overta oppfinnelsen beror, blant annet, på hvilke oppgaver den ansatte har hatt i virksomheten, samt tilknytningen mellom oppfinnelsen og den ansattes arbeidsoppgaver. Hvorvidt utnyttelsen av oppfinnelsen faller innenfor arbeidsgivers virksomhetsområde, er også relevant. De fleste av lovens regler kan dessuten fravikes ved avtale, slik at eventuelle avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker vil kunne spille inn.

Når en oppfinnelse utvikles, har både arbeidsgiver og arbeidstaker en handlingsplikt. Arbeidstaker skal uten unødig opphold gi arbeidsgiver skriftlig melding med opplysning om hva oppfinnelsen består i, mens arbeidsgiver skal underrette arbeidstaker skriftlig om at man vil erverve rett til oppfinnelsen senest innen 4 måneder etter at arbeidstakers melding er mottatt. Arbeidstaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiver disponere eller forføye over oppfinnelsen, eller foreta handlinger som forringer mulighetene for patentering, før denne firemånedersperioden er gått. Arbeidstaker kan etter omstendighetene søke om patent på oppfinnelsen, men skal i så fall varsle arbeidsgiver skriftlig før søknaden inngis.

Dersom arbeidsgiver overtar oppfinnelsen, vil arbeidstaker kunne ha krav på rimelig godgjøring. Dette er en rettighet det ikke er adgang til å avtale seg vekk fra. Hvorvidt arbeidstaker har krav på kompensasjon beror imidlertid på om verdien av den retten som arbeidsgiver overtar, overstiger hva den ansatte må forventes å yte ut fra lønn og andre goder som følger med stillingen. Det skal særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den retten som arbeidsgiver overtar, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydningen ansettelsen ellers kan ha hatt for at oppfinnelsen ble til. Det er med andre ord en svært konkret vurdering som må foretas.

Det er ikke bestandig at arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige, verken om hvem som har rett til en oppfinnelse eller størrelsen på kompensasjon. Slike tvister behandles av meklingsnemda for arbeidstakeroppfinnelser. Det er imidlertid mye som kan gjøres for å forhindre at man i det hele tatt kommer så langt. Som arbeidsgiver bør du gjøre deg kjent med regelverket og hvilke avtaler og prosedyrer for håndtering av arbeidstakeroppfinnelser som gjelder for nettopp din virksomhet. Disse bør være formidlet til arbeidstaker. Med relativt enkle grep kan arbeidstakeroppfinnelser håndteres uten at relasjonen til den ansatte forringes, og på en måte som skaper forutberegnelighet og trygghet både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Brækhus Advokatfirma DA bistår arbeidsgivere innenfor et bredt spekter av problemstillinger.

28.5.2020