Enighet i Rådet om onlineplattform-regulering

Europakommisjonen har som en del av Digital Single Market-strategien de siste par årene jobbet for et regelverk som kan bidra til å skape et mer balansert forhold mellom onlineplattformer og bedrifter som tilbyr varer og tjenester via disse plattformene (P2B).

Dette er et svært viktig arbeid, Kommisjonen har vist til at ca. 60% av all privat konsum og 30% av offentlig konsum relatert til den totale digitale økonomien skjer via slike plattformer. Samtidig er Kommisjonen bekymret for at potensialet i dette markedet ikke blir tatt ut maksimalt på grunn av ulike former for urimelig forretningspraksis og mangel på effektive tvisteløsningsmekanismer.

Kommisjonens forslag til regulering skal løse disse problemene. Det inneholder blant annet regler knyttet til krav om klarere avtalevilkår, mer åpenhet rundt søkemotorers rangeringskriterier, differensiert behandling, datatilgang ved bruk av tjenesten og interne klagehåndteringssystemer. En foreslått bestemmelse har vært særlig mye omtalt i den senere tiden; forslaget om regulering av såkalte «most favoured nations»-klausuler. Dette vil si klausuler som hindrer eksempelvis hoteller å tilby en lavere pris på egne hjemmesider enn via plattformer som Booking.com og lignende. I følge forslaget slik det foreligger kreves mer gjennomsiktighet rundt slike avtalevilkår. I Sverige avsa Patent- og markedsdomstolen nylig en dom som pålegger Booking.com å fjerne slike klausuler fra sitt avtaleverk fordi det strider mot forbudet mot konkurransebegrensende avtaler.

Det finnes i dag ingen konkret regulering av balansen mellom plattformer og tilbydere på disse plattformene. Forslaget må imidlertid sees i sammenheng med ehandelsloven og konkurranselovgivning om konkurransebegrensende avtaler og utnyttelse av dominerende stilling og forbrukervernlovgivning, særlig regulering av urimelig handelspraksis. I enkelte tilfeller vil den foreslåtte forordningen kunne overlappe med allerede eksisterende regelverk, men vil i en del andre tilfeller gå lenger enn gjeldende rett.

Kommisjonen legger til grunn at reguleringen vil gi økt salg i plattformøkonomien, og særlig for små og mellomstore bedrifter. Videre fremhever konsekvensvurderingen at reguleringen også kan skape forbedret tillit til plattformer og bedre valgmuligheter for forbrukerne. Kommisjonen la frem sitt forslag i april i år og det nylige vedtaket holder seg tett til det opprinnelige forslaget. Et formelt vedtak er ventet på rådsmøtet 29. november.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Spar tid med vår nye digitale selvbetjening