Endringer i forskrift om hjemmekontor

Den 18. mars 2022 ble den varslede endringen av reglene for hjemmekontor vedtatt med virkning fra 1. juli 2022.

Forskriften gir ikke en uttømmende regulering av alle forhold knyttet til hjemmearbeid, og regulerer heller ikke selve adgangen til å kreve eller å pålegge hjemmekontor.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet beskriver at utbruddet av koronapandemien har gjort at forskriften har blitt særlig aktualisert. Samtidig har det skjedd en samfunnsmessig og teknologisk utvikling de siste tiårene som har endret mulighetene og forutsetningene for hjemmearbeid.

Dette er endringene som nå er vedtatt:

  • Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.
  • Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis.
  • Arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid gjelder, det betyr at nattarbeid og søndagsarbeid i utgangspunktet ikke er lov.
  • For å sikre at arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd ivaretas, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdene er fullt forsvarlige. Dette gjelder blant annet at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke medfører uheldige fysiske belastninger og at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.
  • Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt. Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene. Arbeidstilsynet har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.

Dette er ikke regulert:

  • Slitasje i hjemmet eller økt strømforbruk.
  • Hvis dårlig ergonomisk arbeidsplass hjemme kan arbeidsgiver betale for fysioterapeut eller lignende for å unngå varige plager, men har ingen forpliktelser.
  • Ansvar for arbeidsulykker eller skader (f eks. skader med brødkniven på kjøkkenet, eller fall i trappen). Hva gjelder når?
  • Fjernarbeid som utføres andre steder enn i arbeidstakers eget hjem er omfattet av arbeidsmiljøloven så langt den passer Forskriften gjelder altså forhold på hjemmekontoret, men ikke på hytta, på toget på vei til jobb eller på tjenestereise.
  • Arbeidstaker kan ikke kreve hjemmekontor i utlandet.