Regjeringen og ESA i fortsatt dialog om overgangsregler for rederiskatteordningen

Finansdepartementet publiserte en melding den 15. november 2017 om at Regjeringen fortsatt er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om godkjenning av rederiskatteordningen for en ny 10 års periode. Det er varslet at prosessen med godkjenning er tidkrevende og at behovet for avklaringer fortsatt er stort.

Samtidig har ESA gitt enkelte signaler av betydning for tilpasning av lovforslaget.

 

Overgangsregler for bareboat- og time charter

Regjeringen og ESA har ennå ikke klart å bli enige om endringene i rederiskatteordningen. Dette fremgår av en nylig melding fra Finansdepartementet hvor det opplyses om at Regjeringen og ESA er i fortsatt dialog.

Som tidligere rapportert vil rederiskatteordningen utvide anvendelsesområdet for tonnasjeskatten til å inkludere enkelte vindmøllefartøy.

Lovforslaget inneholder også følgende begrensinger av betydning:

  • Utleie på bareboat-charter må ikke overstige 50 prosent av total tonnasje i et konsern.
  • Utleie av bareboat skal kun tillates i en periode på maksimalt fem år, med
  • tillegg av en eventuell opsjon på tre års forlengelse.
  • Den «strategiske ledelsen» (dvs. daglig leder og styret etc.) av fartøy utleid på bareboat-vilkår må befinne seg innenfor EØS.
  • Utleie av tonnasje under vilkår for time- eller voyage charter må ikke overstige 90 prosent av total tonnasje i et konsern. Dette gjelder for fartøy registrert utenfor EØS.

De ovennevnte begrensningene får ikke anvendelse på konsernintern utleie eller kontrakter som allerede er inngått.
Videre har Regjeringen foreslått for ESA følgende krav for fortsatt rederibeskatning for fartøyer uten eget fremdriftsmaskineri:

  • Fartøyet må være et «skip i fart», jf. skatteloven § 8-11.
  • Fartøyet må være sjøgående og ikke vesentlig gå i fart på innsjøer og elver.
  • Fartøyet må drives i tilknytning til skip i fart med eget fremdriftsmaskineri.
  • Fartøyet må ikke være under 1 000 brutto registertonn.
  • Fartøyet må være registrert i et EØS-register.

Foreløpige signaler fra ESA

Finansdepartementet har vist til at ESA har gitt signaler om det kan etableres en overgangsordning som ivaretar behovet for virksomheter til å tilpasse seg til nye krav til utleie på vilkår for bareboat- eller time charter.

En slik overgangsordning vil innebære at rederikonserner som skattlegges innenfor rederiskatteordningen får frem til og med den 31. oktober 2018 med å oppfylle de nye kravene.

Virksomheter som ikke oppfyller kravene innen fristen vil måtte tre ut av rederiskatteordningen og skattlegges med ordinær selskapsskatt for november og desember 2018.

Regjeringen har tidligere uttalt at de eventuelle nye kravene til andel EØS-registrert tonnasje for rederier i rederiskatteordningen ikke må svekke norske rederiers konkurransesituasjon i utenlandske farvann. ESA har signalisert at eventuelle nye flaggkrav kan begrenses til å gjelde nye rederier som trer inn i rederiskatteordningen etter den 1. januar 2018.
Vedrørende innleie av fartøy på time- eller voyage charter har ESA uttalt at de ikke har innvendinger til at innleie av fartøy på slike vilkår utenfor EØS begrenses til maksimalt 90 prosent av total tonnasje i et konsern.

Veien videre

Noen endelig godkjenning fra ESA er foreløpig ikke i sikte. Brækhus følger utviklingen tett og står klare til å diskutere lovforslaget og dens eventuelle konsekvenser for din virksomhet.