Generelle oppdragsvilkår – Brækhus Advokatfirma DA

1.   Innledning

Brækhus Advokatfirma DA (Brækhus) vil ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med oppdragsbekreftelsen, våre alminnelige vilkår og for øvrig i sam­svar med domstolloven, advokatforskriften og regler for god advokatskikk.

Disse alminnelige vilkårene sendes klienten og anses vedtatt med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. I et slikt tilfelle forbeholder vi oss retten til å avslutte oppdraget.

2. Brækhus er oppdragsgivers kontraktspart

Alle oppdrag anses gitt til Brækhus, selv om oppdraget eksplisitt eller forutsetningsvis skal utføres av en eller flere bestemte personer hos Brækhus. Brækhus er et selskap med delt ansvar (DA) (org. nr. 980 515 877).

Første ledd gjør ingen endring i den ansvarskanalisering og personelle ansvarsbegrensning som følger av Brækhus’ utpekning av en saksansvarlig advokat for hvert oppdrag, jf. domstolslovens § 232. Selskapspartnerne har etter selskapsavtalen ikke selskapsdeltaker-ansvar for erstatningsansvar som selskapet måtte pådra seg under advokatvirksomheten, når minst én av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig med selskapet etter domstolslovens § 232 første til fjerde ledd.

3. Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. Oppdraget kan bli endret underveis.

Brækhus’ bistand omfatter ikke tilknyttede skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger med mindre dette er særskilt angitt i oppdragsbekreftelsen.

4. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag iverksettes vil vi, så langt mulig, avklare om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke påtar seg oppdraget. Det samme gjøres i løpende oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas klientkontroll med identitetskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identitetskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

5. Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Den saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på best mulig måte for klienten, og herunder vurdere hvorvidt deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av partner, ansatt advokat, advokat­fullmektig, advokatassistent eller annet personell.

6. Salær

Oppdrag faktureres i utgangspunktet etter medgått tid, i henhold til de til enhver tid oppgitte timesatser. Det tas også hensyn til oppdragets art, størrelse og kompleksitet, behovet for spisskompetanse, de verdier som omfattes av oppdraget og det resultat som er oppnådd.

Minste timeenhet er 0,25 time. Telefonsamtaler som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 15 minutter. Under reiser vil advokatene så langt praktisk mulig arbeide til vanlige satser, og om dette ikke lar seg gjøre vil reisetid bli belastet med halv timesats, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dersom det er gitt et estimat for totalt salærkrav for oppdraget, er dette kun ment å være veiledende, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre dette er skriftlig avtalt.

7. Fakturering, utlegg og betaling

Det faktureres normalt en gang per måned. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet. Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon i den grad dette er avtalt. Opparbeidet salær som ikke overstiger kr 5 000 eks. mva., vil normalt utsettes til fakturering neste måned.

I tillegg til vårt salær vil oppdragsrelaterte utgifter og utlegg, som f.eks. gebyrer, reiseutgifter, større kopierings- og utsendelseskostnader, kostnader til oversettelser, mv. bli belastet klienten. Vi vil konsultere klienten før det pådras betydelige utgifter eller utlegg.

Vi vil kunne be om forskudd for salær, utgifter og merverdiavgift. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Betalingsfristen for alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Fakturaen skal betales senest ved forfall. Dersom det er spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal uomtvistede beløp under enhver omstendighet betales innen forfall.

Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, kan Brækhus:

  • kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven, fra forfall til betaling skjer, med tillegg av evt. inkasso- og inndrivelseskostnader,
  • avbryte all ytterligere oppdragsutførelse for klienten, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller
  • utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter, filer m.v.

Dersom klienten går konkurs eller det åpnes gjeldsforhandlinger hos klienten, forfaller samtidig alle krav Brækhus har mot klienten, uavhengig av om et annet forfall eventuelt var avtalt før inntreden av en hendelse som nevnt. Ved konkurs har Brækhus rett til å motregne i ethvert beløp klienten har innestående på klientkonto hos Brækhus.

8. Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklart og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå gjennom/via oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat.

Klienten vil få tilsendt kopier av betydningsfull korrespondanse ut fra og inn til oss i saken.

9. Saksomkostninger ved prosessoppdrag

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Ved rettssaker skal tapende part normalt dekke motpartens saksomkostninger og rettens gebyr. Dette er klientens egen risiko. Dette gjelder både risiko for selv å måtte betale motpartens omkostninger ved tap, samt risiko for motparts betalingsevne ved tilkjente omkostninger.

Erfaringsmessig vil det ofte være arbeid som er relevant for klienten, men som ikke kan kreves dekket av motparten. Den del som kreves dekket av motparten, kan av retten bli satt ned.

Klienten er i disse tilfellene likevel ansvarlig overfor oss for det fulle beløp.

10. Behandling av informasjon

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov. Med mindre noe annet er avtalt, har firmaets advokater adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Advokatfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

Ved utførelsen av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger. Videre vil vi kunne behandle personopplysninger for klientoppfølging og kunnskapsforvaltning utover det aktuelle oppdraget. Med mindre annet er avtalt, er Brækhus behandlingsansvarlig. Nærmere opplysninger om hvordan vi behandler personopplysninger finnes her.

Personopplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget behandles kun i for­bindelse med oppfyllelse av denne avtale og i tråd med personopplysningslovens bestemmelser, herunder sikringstiltak som nevnt i personopplysningslovens § 13 og § 15 samt bestemmelser om den registrertes rettigheter slik som bl.a. rett til innsyn og retting/sletting. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er Brækhus og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan din advokat eller vår driftsdirektør kontaktes.

Mye kommunikasjon vil foregå via elektronisk kommunikasjon (epost, SMS, mv.). Som utgangspunkt vil slik kommunikasjon skje ukryptert, med mindre klient gir skriftlig beskjed om at dette ikke er ønskelig eller dersom kryptering er lovpålagt. Vi fraskriver oss ansvar for klientens tap som følge av bruk av elektronisk kommunikasjon (kryptert og ukryptert), ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus, feilsending mv.

Vårt virus-/spamfilter mv. kan iblant filtrere bort legitime eposter, og viktige eposter bør derfor følges opp via telefon.

Relevante dokumenter tilknyttet oppdraget oppbevarer vi elektronisk eller i papirform så lenge vi anser det hensiktsmessig, men ikke kortere enn det vi er lovpålagt. Vi forutsetter at klient har originaler eller kopier av kommunikasjon mottatt fra oss, og vi tar ikke noe ansvar ift. lagring.

11. Eksterne rådgivere

I tilknytning til oppdraget kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere

utenfor Brækhus, for eksempel revisjonsbistand, takseringsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til Brækhus. Slike rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og Brækhus påtar seg således intet ansvar for eksterne rådgivere.

12. Opphavsrett

Brækhus beholder opphavsretten til materiale (dokumenter, filer og annet opphavsrettslig vernet materiale) som utarbeides av Brækhus for klienten.

Informasjon som innsamles og bearbeides i løpet av oppdragets varighet vil kunne utnyttes til generisk databehandling, da vil enhver sporbarhet tilbake til klient, klientforhold og andre relasjoner av betydning for klient være fjernet.

Klienten erverver i og med betalingen til Brækhus en vederlagsfri rett til å benytte Brækhus-utviklet materiale til den avtalte eller forutsatte bruk.

13. Klageadgang

Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med klientansvarlig eller saksansvarlig advokat.

Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatforeningen.no.

14. Ansvarsbegrensning

Brækhus’ ansvar er begrenset til direkte tap og oppad til et beløp tilsvarende 10 ganger fakturert salær for oppdraget. Denne siste beløpsmessige ansvarsbegrensningen gjelder ikke ved grov uaktsomhet eller forsett. Under ingen omstendigheter er Brækhus ansvarlig for tap utover vår forsikringsdekning som er inntil kr 500 millioner pr. skade.

I den utstrekning annet ikke følger av ufravikelige rettsregler skal ikke partnere, styremedlemmer eller ansatte i Brækhus ha noe personlig ansvar i forbindelse med oppdrag som påtas eller arbeid som utføres av Brækhus. Dersom slike personer har et erstatningsansvar etter ufravikelige rettsregler skal de ansvarsbegrensninger som følger av dette punkt 14 i våre oppdragsvilkår gjelde tilsvarende.

Dersom klienten har rett til forsikringsdekning eller annen tapsdekning, vil vårt ansvar overfor klienten bli redusert med tilsvarende beløp. Dersom vi skulle utbetale et erstatningsbeløp til klienten, skal klienten overdra sine rettigheter til å søke dekning hos forsikringsselskap eller annen tredjepart til oss eller vårt forsikringsselskap.

Dersom klientens krav mot oss er basert på et krav mot klienten fra en tredjepart (herunder offentlig myndighet) skal vi ha rett til å håndtere, forsvare og forlike dette kravet på vegne av klienten dersom vi påtar oss å holde klienten skadesløse for kravet. Hvis klienten gjør opp, forliker eller erkjenner ansvar for et slikt tredjepartskrav uten vårt skriftlige forhåndssamtykke, har vi ikke noe ansvar overfor klienten.

Dersom det engasjeres andre rådgivere (takstmenn, konsulenter, utenlandske advokater mv.) i saken, er disse rådgiverne selvstendige ift. oss og vi er ikke ansvarlig for deres salær, kostnader eller rådgivning.

15. Nyhetsbrev, seminarer mv.

Som en ekstra service vil alle våre klienter bli satt opp på e-postliste for mottak av invitasjoner til seminarer, nyhetsbrev mv. Dersom det ikke er ønsker å motta dette, ber vi om at skriftlig beskjed om dette sendes til post@braekhus.no.  

16. Referanseoppdrag

Når en sak har blitt offentlig kjent forbeholder vi oss retten til å benytte den offentlige informasjonen (samt klientens logo) i markedsføring. Dersom klienten ikke vil at vi skal publisere slik informasjon ber vi om at dette skriftlig meddeles klientansvarlig advokat.

Vi forbeholder oss videre retten til å kunne benytte oppdrag fra klienten som referanseoppdrag i internasjonale advokatundersøkelser som f.eks. Legal500 og Chambers and Partners, samt ifm. tilbudsarbeid. Dersom vi har grunn til å tro at klient vil reagere negativt på å bli listet som referanse, vil vi be om tillatelse i forkant.

17. Endringer

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre våre alminnelige oppdragsvilkår. Gjeldende versjon ligger tilgjengelig på våre nettsider, www.braekhus.no.

Disse oppdragsvilkårene finnes på norsk og engelsk. For klienter hjemmehørende i Norge vil den norske versjonen gjelde. For klienter hjemmehørende i andre land, vil den engelskspråklige versjonen gjelde.

18. Lovvalg og verneting

Våre alminnelige vilkår og alle spørsmål som vedrører våre oppdrag reguleres av norsk rett.

Oslo tingrett er rett verneting for eventuelle tvister som springer ut av avtaleforholdet mellom Brækhus og klienten.