Generasjonsskifte som omfatter fast eiendom i Spania

Et vellykket generasjonsskifte krever grundige forberedelser og planlegging. Dersom generasjonsskifte omfatter en bolig i utlandet, bør planleggingen også inkludere vurderinger i forhold til dette landet lovgivning.

Det er viktig å merke seg at enhver eiendomsoverdragelse i Spania som hovedregel utløser skatter og avgifter, og at avgiften og skatten ofte er høy. I Spania kan man imidlertid i mange tilfeller spare betydelige skatter og avgifter ved enkle grep, og ved en fornuftig planlegging.

Spania består av 17 regioner, såkalte comunidades autonomas, som i stor grad er selvstyrte. Jussen, og også arve- og gaveavgiften, varierer fra region til region. Generelt sett kan vi si at det som hovedregel er dyrere å overføre fast eiendom i Spania som gave enn som arv, men her ser vi ser variasjoner innenfor de ulike regionene. I de senere årene ser vi også at noen regioner, som for eksempel i Andalucia (som omfatter blant annet Marbella), har redusert gaveavgiften ved oppfyllelse av visse vilkår, og slik sett er det nå rimeligere å planlegge i forhold til gaveoverføringer i Andalucia.

Vi vil i det videre oppsummere ulike punkter som vi anbefaler at man tenker igjennom dersom generasjonsskifte omfatter fast eiendom i Spania.

Bør eiendommen i Spania overføres som 1. arv (dvs. ved død), 2. ved gave, eller 3. ved kjøp og salg?

Det er ulike skatter og avgifter som utløses ved arv, gave og ved kjøp/salg av en fast eiendom i Spania, og i tillegg varierer avgiftene fra region til region. Før man inngår en avtale om skifte bør man undersøke hvilke avgifter som utløses.

 Videre kan det være en fordel å undersøke om det utløses lavere avgift ved at man gjennomfører skifte på en annen måte, enn den man opprinnelig hadde planlagt.

Generelt sett er det som nevnt mer lønnsomt å overføre fast eiendom i Spania som arv enn som gave. Slik sett bør man vurdere hvorvidt man heller bør opprette et testament som bestemmer hvem som arver eiendommen når man faller fra, fremfor en overføring mens foreldrene er i live. Hver sak må imidlertid vurderes konkret.

Overføring av fast eiendom i Spania som gave vil også utløse spansk gevinstskatt på gavegivers hånd. Dersom eiendommen ble kjøpt for mange år siden kan en gavetransaksjon følgelig utløse betydelig gevinstskatt.

Ved arv utløses derimot ikke gevinstskatt, og arvingen får i tillegg en oppjustert markedsverdi på boligen. Det er viktig å merke seg at dette gjelder i forhold til de spanske skattereglene. Dersom man er skattemessig bosatt i Norge, må man også vurdere skattekonsekvenser i Norge ved overdragelse av fast eiendom i Spania.

Unngå forsinkelsesrenter og straffebøter

Den spanske gaveavgiften skal innbetales innen 30 virkedager fra gaven ble ytt. Arveavgiften skal innbetales innen 6 mnd. fra dødsdatoen.

Dersom man inngår en privat skifteavtale i Norge som omfatter fast eiendom i Spania, er det viktig at man forholder seg til tidsfrister for innbetaling av avgiften. Dersom gaveavgiften ikke innbetales innen fristen påløper forsinkelsesrenter og etter hvert bøter.

Lavere avgifter dersom gavemottaker/arving er nær slektning

Generelt sett er gave- og arveavgiften lavere dersom arvingen/gavemottakeren er personer som etter spansk rett omfattes av klasse 1 og 2, og til dels også klasse 3. Personer i klasse 1 og

2 omfatter livsarvinger, ektefeller og foreldre. Personer som inngår i klasse 3 omfatter bl.a. søsken, nevøer og onkel, mens personer i 4. klasse omfatter personer som ikke er i slekt med gavegiver/arvelater.

Arvinger i klasse 1 og 2 får i de fleste regioner vesentlige fradrag i arveavgiften. Når det gjelder gaveavgiften varierer dette fra region til region, men generelt sett kan vi si at ved gave er adgangen til fradrag i gaveavgiften innskrenket.

Et annet fellestrekk i flere regioner er at arv eller gave til personer i klasse 4 kan utløse betydelig arv- og gaveavgift. For eksempel kan overføring av fast eiendom fra en stemor/stefar til særkullsbarn utløse betydelige avgifter.

Høyere gave- og arveavgift dersom gavemottakeren/arvingen har høy formue

Gavemottakerens/arvingens formue vil også ha betydning for gave – og arveavgiftens størrelse. Tanken er at rike arvinger/gavemottakere skal betale høyere avgifter enn de som er mindre formuende.

Ette spansk rett har man ulike koeffisienter eller faktorer som skal multipliseres med gave/ arveavgiften. Koeffisienten er for eksempel 2,4 dersom arvingen har en formue høyere enn 4.020.778 euro, og i tillegg befinner seg i klasse 4, dvs. personer som ikke er i slekt med gavegiver/ arvelater.

Arveavgift utløses også ved uskiftet bo

Uskifteinstituttet slik vi kjenner det fra norsk rett eksisterer ikke i Spania. Dersom en gjenlevende ektefelle ønsker å sitte i uskiftet bo vil det derfor oppstå en rekke problemstillinger som ikke vil bli behandlet her. Sett i fra et spansk ståsted vil uskifte bo også innebære en overføring av fast eiendom, og slik sett utløses arveavgift.

Avslutningsvis kan vi konkludere med at det ved et generasjonsskifte som omhandler fast eiendom i Spania er nødvendig med grundige undersøkelser. Det er store variasjoner i avgiftsnivået innenfor de ulike regionene, og man kan enkelt spare betydelig beløp ved en fornuftig arveplanlegging.