Permitteringsregler og sykepenger i corona-tilfeller

Fredag 20. mars 2020 ble regelverket knyttet til en økonomisk krisepakke sanksjonert av kongen i statsråd.

Dette innebar blant annet at det ble innført flere midlertidige endringer i regelverket knyttet til permittering, og disset trådte i kraft med umiddelbar virkning den 20. mars 2020.  Noen av de viktigste endringene for arbeidsgivere er at arbeidsgiverperioden ved permittering og ved ansattes behov for syke- og omsorgspenger reduseres.

Permittering: Permitterte skal nå sikres full lønn inntil 6 G i 20 arbeidsdager. Arbeidsgiverperioden reduseres derimot fra 15 til to arbeidsdager. Staten betaler den ansattes lønn de resterende 18 arbeidsdagene.

Ikrafttredelsen av den forkortede arbeidsgiverperioden var den 20. mars 2020. Nærmere bestemmelser knyttet til den endrede arbeidsgiverperioden er ventet å komme formelt på plass i løpet av denne uken.

Endringene vil gjelde alle nye permitteringer, inkludert allerede iverksatte permitteringer. Arbeidsgivere som hadde utbetalt permitteringslønn i minst to dager ved ikrafttredelsen, slapp dermed ytterligere lønnspliktdager.

Ved utløpet av arbeidsgiverperioden må den ansatte søke dagpenger. For å få rett til dagpenger må vanlig arbeidstid opprinnelig være redusert med minst 50 %, men nå har disse reglene blitt lempet på. Det er i henhold til midlertidige regler tilstrekkelig at vanlig arbeidstid har blitt redusert med minst 40 %. Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter er nå opphevet. På den måten vil arbeidstakere som blir permittert slippe å gå 3 dager uten inntekt. Samtidig blir dagpengene forbedret og skal dekke 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G, og deretter 62,4 % av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3 G 6 G. Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner) siste 12 måneder eller 2,25 G (224 680,5 kroner) siste 36 måneder.

Eksempel – etter regelendringene: Permitteringsvarsel ble sendt ut 23. mars. Lønnsplikten gjelder i fire dager (to dager varslingsperiode + to dager arbeidsgiverperiode), fra og med 23. mars til og med 26. mars. Staten betaler den ansattes lønn til og med 21. april. Arbeidstaker må deretter søke dagpenger.

Det må fortsatt vurderes konkret om det foreligger grunnlag for forkortet varslingsfrist på to dager. Dersom situasjonen vurderes slik at det er grunnlag for forkortet frist, anbefaler NAV at begrunnelsen kommer klart frem i permitteringsvarselet. NAV vurderer om permitteringsårsaken gir rett til dagpenger. Videre presiserer NAV at varslingsperioden er kalenderdager, mens lønnspliktperioden er arbeidsdager.

Sykepenger: Også arbeidsgiverperioden ved sykepenger reduseres, fra 16 til tre arbeidsdager når det er tale om korona-relatert sykefravær. Arbeidsgiver skal dermed kun betale sykelønn de tre første arbeidsdagene som den ansatte har korona-relatert sykefravær. Også frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag. Alle som må være borte fra arbeid på grunn av Covid-19, eller mistanke om slik sykdom, har rett til sykepenger.

Opprinnelig har NAV hatt et krav om legeerklæring for å akseptere sykmelding. Når Folketrygden/NAV nå skal betale for korona-relatert sykefravær fra dag fire, vil det med det vanlige regelverket si at egenmeldinger faktisk ikke kan brukes. NAV har derfor fått mulighet til å fravike krav om legeerklæring for sykepenger. Det er viktig for arbeidsgivere da å være klar over at kortere arbeidsgiverperiode ikke innskrenker dagens adgang til bruk av egenmelding.

De nye reglene knyttet til sykepenger gjelder fra 16. mars 2020. Regjeringen jobber med en refusjonsordning som vil komme på plass så snart som mulig.

Eksempel: En ansatt blir sykmeldt grunnet korona-relaterte forhold fra og med mandag 23. mars 2020. Arbeidsgiver betaler sykepenger fra og med 23. mars 2020 til og med 25. mars 2020. Deretter betaler NAV sykepengene.

Omsorgspenger: Foreldre får nå dobbelt så mange dager med omsorgspenger, det som kalles «sykt-barn-dager». Perioden er doblet fra 10 til 20 dager, og arbeidsgiver skal kun betale for de tre første arbeidsdagene som den ansatte oppfyller vilkårene for omsorgspenger. Antall dager er doblet både for foreldre som har ordinær kvote på 10 dager og for de som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. For at dette skal være så praktisk som mulig for NAV, så gjelder det nye antallet dager generelt, og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Omsorgspenger gjelder blant annet for foreldre som er hjemme med barn på grunn av stengte barnehager og skoler.

Retten til utvidet antall sykt-barn-dager gis også til frilansere og selvstendig næringsdrivende.

For å legge til rette for foreldre som jobber innen samfunnskritiske funksjoner, er det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det er oppfordret til primært å bruke muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Reglene ble sanksjonert av kongen i statsråd den 20. mars 2020 og trådte i kraft straks, og med virkning fra fredag 13. mars 2020.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.

Arbeidsgiveravgift: Innbetaling av arbeidsgiveravgift 15. mai 2020 utsettes til 15. august 2020.

Midlertidige tiltak: Det er viktig å være klar over at de omtalte tiltakene er midlertidige ordninger som gjelder inntil videre.

Ytterligere tiltak: Regjeringen har lagt frem forslag til flere tiltak som vil bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser. Dette gjelder blant annet tiltak knyttet til utsatt betalingsfrist også for merverdiavgift og forskuddsskatt.

Oppdatert pr. 24.3.2020