Reisetid er arbeidstid

Grensen for når reisetid er en del av arbeidstiden er nå nærmere avklart, etter at EFTA-domstolen i sommer kom med en presiserende avgjørelse om spørsmålet.

Den 15.07.2021 (Case E-11/20) avsa EFTA-domstolen dom i en sak som gjaldt en flymekaniker ansatt i et islandsk transportselskap. Normalt hadde mekanikeren fast oppmøtested og arbeidstid ved hovedkontoret på Island, med en arbeidsdag fra kl. 08 – 16.  Av og til måtte han imidlertid utføre inspeksjoner av fly i utlandet. Flymekanikeren var da ikke pålagt arbeidsoppgaver i reisetiden, han skulle kun forflytte seg i samsvar med en planlagt reiserute. Han hadde blant annet reist fra Island til Israel, og fra Island til Saudi Arabia.

Spørsmålet var om tiden som mekanikeren brukte på å reise mellom hjemmet sitt og destinasjoner i utlandet var å anse som arbeidstid i direktivets forstand (EUs arbeidstidsdirektiv, 2003/88/EF). Han reiste søksmål om dette, og under ankeforhandlingene valgte domstolen på Island å spørre EFTA-domstolen til råds.

EFTA-domstolen slo fast at tre vilkår må være oppfylt for at reisetid skal anses som arbeidstid etter det aktuelle EU-direktivet:

 • arbeidstakeren må utføre sine arbeidsoppgaver innenfor rammen av arbeidsforholdet,
 • arbeidstakeren må i løpet av tiden stå til arbeidsgivers disposisjon og
 • arbeidstakeren må arbeide i den aktuelle perioden.

Angående det det første vilkåret, la EFTA-domstolen til grunn at en arbeidstaker som gjennomfører reise for å utføre oppgaver på vegne av arbeidsgiver utenfor fast arbeidssted, utfører arbeidsoppgaver innenfor rammen av arbeidsforholdet også når han er på reise.

Når det gjaldt det andre vilkåret, slo EFTA-domstolen fast at reisene innebar at arbeidstakeren ikke selv sto fritt til å disponere tiden etter sine egne interesser mens han reiste, og at han dermed måtte anses å stå til arbeidsgivers disposisjon. Dette gjaldt selv om arbeidstakeren i perioder av reisen var inaktiv og ikke kunne kontaktes, som ved flyreiser.

Hva gjaldt det tredje vilkåret, vurderte EFTA-domstolen at arbeidstakeren var pålagt å bruke tiden til å reise til et sted utenfor fast arbeidssted, og dermed måtte anses å arbeide i dette tidsrommet. Det var da irrelevant om reisen fant sted i, eller utenfor, ordinær arbeidstid.

EFTA-domstolen kom til at reisetiden i sin helhet skulle regnes som arbeidstid.

Det ble presisert at reiser til tredjeland utenfor EØS-området omfattes dersom arbeidsavtalen er inngått etter og er underlagt nasjonal lovgivning i et EØS-land. EFTA-domstolen vektla også at reise til land utenfor EØS kan være mer stressende og forstyrrende enn å reise innad i eget land. Det er dermed et poeng å sørge for at en ansatt gis beskyttelse av direktivet når arbeidstakeren trenger det mest.

Oppsummering:

 • Arbeidstid er den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Når reisetid regnes som arbeidstid vil dette kunne få konsekvenser for planlegging av arbeidet, herunder hviletid, ukentlig arbeidstid, og innslagspunkt for overtid hvis alminnelig arbeidstid på 40 timer overstiges.
 • EU-direktivet gir ikke arbeidstakere rett til lønn eller annen godtgjørelse for denne type arbeidstid.
 • Betaling for reisetiden vil bero på en tolkning av arbeidsavtalen, eventuelt tariffavtale.
 • Reiser til og fra fast oppmøtested regnes normalt som fritid.
 • Opphold på hotell regnes som hviletid, selv om dette er bestemt av arbeidsgiver.
 • Hvis arbeidsgiver ikke har en ordning med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstider det et godt råd å avtalefeste en slik ordning i virksomheter med en del reiseaktiviteter. På denne måten kan arbeidstakere arbeide mer i deler av beregningsperioden, mot å arbeide mindre i andre deler av beregningsperioden.
 • Arbeidsgivere bør etablere gode prosedyrer for hvordan reisetid skal organiseres og kompenseres.
 • Det er unntak fra de fleste arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 for en arbeidstaker i ledende eller særlig uavhengig stilling.

***

26.10.2021

Eirin Simonsen tar opp samme tema i Brækhus’ podkast Lovlytt.

Lytt til episoden Reisetid er arbeidstid i Apple Podcasts eller i Spotify