Endringer i arbeidsmiljøloven – gjelder fra 01.07.17

Omfattende endringer i reglene om varsling på arbeidsplassen

Varsling er en viktig kilde til informasjon for å avdekke alle former for kriminalitet innen arbeidslivet. Derfor er det viktig å ha et tilfredsstillende vern for den som varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med virkning fra 01.07.17 inntas et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven. Kapittelet omhandler varsling på arbeidsplassen, og medfører en betydelig styrkning av vernet for den som varsler. Det gjøres dermed enda tydeligere at varsling både er lovlig og ønsket. Tydeliggjøringen av arbeidsgivers plikter sikrer også økt forutberegnelighet for arbeidsgivere.

De viktigste endringene i varslingsreglene er:

  • Arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter minst fem arbeidstakere plikter å ha skriftlige varslingsrutiner
  • Innføring av minimumskrav for innhold i varslingsrutinene
  • Varslingsreglenes virkeområde omfatter nå også innleide arbeidstakere
  • Beskyttet identitet for varsler ved varsling til offentlig myndighet

Krav til innføring av skriftlige varslingsrutiner for alle arbeidsgivere som jevnlig sysselsetter minst fem ansatte, innebærer at 100 117 virksomheter (ifølge Statistisk sentralbyrå) i Norge nå vil ha en lovbestemt plikt til å ha skriftlige varslingsrutiner.

Rutinene skal være skriftlige og lett tilgjengelige, og skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Følgende minimumskrav innføres for varslingsrutinenes innhold:

  • Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • Fremgangsmåte for varsling (herunder hvem det kan varsles til)
  • Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av varsling
  • Må ikke begrense arbeidstakers lovfestede rett til å varsle

Brækhus Advokatfirma bistår jevnlig i varslingssaker. Vi benyttes også som ekstern varslingskanal.

Mindre endring i reglene om nattarbeid – gjelder fra og med 01.07.17

Arbeid som utføres mellom kl. 21:00 og kl. 06:00 defineres som nattarbeid. Nattarbeid er bare tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.

Nytt fra 01.07.17 er at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale at arbeidstaker, på eget initiativ, kan utføre arbeid mellom kl. 21:00 og kl. 23:00. Denne lovendringen gir ikke arbeidsgiver anledning til å pålegge den ansatte å utføre arbeid i dette tidsrommet, det gir arbeidstaker selv anledning til å kunne beslutte å utføre arbeid mellom kr. 21:00 og kl. 23:00.

Vi antar at endringen vil få størst praktisk betydning for yrker hvor arbeidstaker i stor grad selv bestemmer når på dagen arbeidet skal utføres; eksempelvis yrker med mulighet for hjemmekontor.
Endringen påvirker ikke de maksimale grensene for alminnelig arbeidstid.

Kontakt:
Eirin Simonsen
Torbjørn Evjenth